اخبار

Summary of "Articles" of the first scientific conference drama therapy iran

۰۸ اسفند ۱۳۹۶
Summary of "Articles" of the first scientific conference drama therapy iran خلاصه شش مقاله برگزیده حضور در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران ادامه ...

خلاصه مقالات برگزیده شرکت در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران

۰۸ اسفند ۱۳۹۶
Summary of "Articles" of the first scientific conference drama therapy iran خلاصه شش مقاله برگزیده حضور در نخستین همایش علمی نمایش درمانی ایران ادامه ...

Referees were introduced to the first hran dramatherapy congress

۰۷ اسفند ۱۳۹۶
The secretariat of the scientific conference dramatherapy iran judges was introduced to the first scientific conference of medical treatment.The secretariat of the first scientific conference dramatherapy iran was presented by the judges and the faculty.The public relations of the first scientific ... ادامه ...


  << صفحه 11 از 133 | < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... > >> >>|   >>