اخبار

۰۷ مرداد ۱۳۹۹

*** هنر درمانی دیجیتال به هنرهای جدیدی اطلاق می شود که با هدف درمان و توانبخشی و استفاده از فناوری جدید دیجیتالی و با الهام از تکنیک ها ، روش ها و کارکردهای هنر و روانشناسی ایجاد شده است.
هنر درمانی دیجیتال درمانی ترکیبی است.
در هنر درمانی دیجیتال ، روشهای درمانی غیر حضوری در نظر گرفته می شود.
هنر درمانی دیجیتال به افراد دارای مشکل بطور غیر حضوری کمک می کند تا راه حل های جدیدی برای مشکلات خود پیدا کنند.
هنر درمانی دیجیتال به طور کلی از ظرفیت های بسیاری از هنرها استفاده می کند.
کاربردهای بالقوه و مزایای فناوری دیجیتال در تمرین هنردرمانی دیجیتال از جمله استفاده از انیمیشن، کولاژ ، هنرهای نمایشی ، هنرهای حرکتی، هنرهای تجسمی (فیلم) و عکاسی، نوری و رنگهای هنری، هنرهای زیبا و طراحی و گرافیک و غیره است(امرایی و همکاران 2019)