تکنیک های آموزشی

What is the purpose of "music therapy"?

۰۷ آبان ۱۳۹۶
"Raise the power of attention and concentration, strengthen the power of thought and reason, and ultimately move towards the appropriate response to physical and mental functions is the most important goal of music therapy (Amraei 2000). ادامه ...

Some Interventional Areas of Music Therapy

۰۷ آبان ۱۳۹۶
Some Interventional Areas of Music Therapy:- Public Health Development- Managing stress- Reduce pain- Overcoming Anxiety- Memory Improvement- Improved communication- Strengthening aspects of physical, motor and ... (Amraei2000) ادامه ...

music therapy

۰۷ آبان ۱۳۹۶
[1] With music therapy, through relying on "human social nature," "human communication dimensions," and awareness of the capacities of refinement of music art, we can move on "facilitating behaviors", "changing attitudes", and "transforming human ... ادامه ...

نمایش درمانی چیست؟ What is "drama therapy"?

۲۳ مهر ۱۳۹۶
"نمایش درمانی " چیست ؟ (drama therapy) نمایش درمانی یک شکل از "روان درمانی گروهی" است که در آن همه عناصر "نمایشی" و "روانشناسی" جهت ایجاد "روابط متقابل" بین "مراجع" و "درمانگر" با هدف "تخلیه روانی" و "رفع ... ادامه ...

What is drama therapy ؟ تعریف نمایش درمانی

۲۲ مهر ۱۳۹۶
تعریف نمایش درمانی : نمایش درمانی درمانی کمکی ، غیر دارویی گروهی و بازی محور است (امرایی 1378) What is drama therapy? drama therapy, "auxiliary therapy," "non-pharmacological", "collective" and "game-centered" (Amara 1378) ادامه ...


  << صفحه 5 از 10 | < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  >   >>