تکنیک های آموزشی

music therapy

۰۷ آبان ۱۳۹۶
[1] With music therapy, through relying on "human social nature," "human communication dimensions," and awareness of the capacities of refinement of music art, we can move on "facilitating behaviors", "changing attitudes", and "transforming human ... ادامه ...

نمایش درمانی چیست؟ What is "drama therapy"?

۲۳ مهر ۱۳۹۶
"نمایش درمانی " چیست ؟ (drama therapy) نمایش درمانی یک شکل از "روان درمانی گروهی" است که در آن همه عناصر "نمایشی" و "روانشناسی" جهت ایجاد "روابط متقابل" بین "مراجع" و "درمانگر" با هدف "تخلیه روانی" و "رفع ... ادامه ...

What is drama therapy ؟ تعریف نمایش درمانی

۲۲ مهر ۱۳۹۶
تعریف نمایش درمانی : نمایش درمانی درمانی کمکی ، غیر دارویی گروهی و بازی محور است (امرایی 1378) What is drama therapy? drama therapy, "auxiliary therapy," "non-pharmacological", "collective" and "game-centered" (Amara 1378) ادامه ...

آشنایی با مبانی کارگردانی تئاتر کاربردی

۱۹ مهر ۱۳۹۶
کارگاه آموزشی#مبانی_کارگردانی_تئاتر_کاربردی #تئوریهای_کارگردانی_مجید_امرایی_جامع_المقدمات(امرایی 1379) در شناخت مبانی کارگردانی تئاتر کاربردی توجه به سه مقوله بسیار مهم است این سه مقوله تحت عنوان (نسبت های صحنه) معرفی شده اند به شرح زیر . 1) نسبت ابزار صحنه به هم و چینش آنها در صحنه 2) نسبت ... ادامه ...

Amarai / Derama Therapy is "Auxiliary", "Non-Drug", "Group" and "Game-Driven"

۱۱ مهر ۱۳۹۶
Amarai / Derama Therapy is "Auxiliary", "Non-Drug", "Group" and "Game-Driven" Majid Amraei, in an interview with the Mehr news agency on the meaning and concept of the drama therapy, said: "If we want to define a therapeutic presentation, we ... ادامه ...


  << صفحه 5 از 10 | < 1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  >   >>