تکنیک های آموزشی

۰۹ آبان ۱۳۹۶

ویژگی های بازی در " Druma Therapy" یا به تعبیری "therapeutic show" را نام ببرید ؟
- بازی در " نمایش درمانی" اصولا خوشایند ، لذت بخش و سرگرم کننده است و الزاما سازماندهی ، ساعت کار و وقت معینی ندارد.
- بازی در" نمایش درمانی" اصولا حرکتی ، فیزیکی و ذهنی است که با هدف تخلیه هیجانی انجام می شود .
- بازی در" نمایش درمانی" بداهه و مولد است ، بستری برای بالندگی و فرایندی پشتیبان کننده امور زندگی عادی فرد دچار مسئله است .
- بازی در "نمایش درمانی" ساده و سهل الوصول است و از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست.
- بازی در "نمایش درمانی" برای تماشا شدن اجرا نمی شود و متن از پیش تعیین شده ای هم در کار نیست و از قرار دادهای رسمی تئاتر صحنه ای چندان تبعیت نمی کند .
- بازی در "نمایش درمانی" بداهه و در لحظه اتفاق می افتد، موجب خلق لحظات ناب و جدید می شود و همین لحظات ناب و خلق الساعه است که موجب تقویت احساسات و باعث زایش ایده های نو و افزایش اعتماد به نفس و کاهش انزوا طلبی در فرد یا افراد حاضر در محیط " نمایش درمانی " می شود(amraei 1379) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What are the game features in "Druma Therapy" or in the term "therapeutic show"?
- Playing in "therapeutic show" is basically pleasant, enjoyable and entertaining, and does not necessarily have time, time and time.
- Playing in a "therapeutic show" is essentially a physical, mental, and mental movement done with the goal of emotional evacuation.
- The game is "improvised" in a "therapeutic show", which is a bed for the process of uplifting and supporting the normal life of a person.
- The game in the "medical show" is simple and easy to use and does not have any particular complexity.
- The game in the "showcase" is not going to be watched, and there is no preset text, and the official drama of the theater does not follow the scene.
- Playing in the "therapeutic show" is improvised and happening at the moment, it creates new and new moments, and these are pure moments and mood that stimulate emotions and create new ideas and increase self-esteem and reduce isolationism. In the person or people present in the "show-therapy" environment (amraei 1379).