یادداشت ها

دسته: تخصصی
۲۸ آذر ۱۳۹۷

یاد داشت از دکتر "مجید امرایی" استاد دانشگاه و دراماتراپیست /

در فرهنگ لغات محترم به فردی گفته میشود که با حرمت است، رفتارش باعث می شود با او خوب و درست برخورد کنند، مورد تکریم است، احترام شده است، حرمت داشته شده است، با آبرو و با احترام و با اعتبارو با عزت و بزرگوار است، اما نامحترم فردی است که در خور احترام نیست ، مورد احترام و اعظام نیست، پست است، سفله است ، نا ارجمند است، بی سر و پاست ، بی ارزش است، بی ادب و ناقابل است....

اما برخی از خصوصیات افراد محترم به قرار زیر است که دانستن ان برای ارزیابی خود بسیار مهم است: محترم ها هرگزکسی نگران رفتارو گفتارشان نیست، درادب و امانت داری قابل پیش بینی هستند، بطور مثال)اتومبیل خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور می کند، کاملاً متوقف می کنند، وفای به عهد برای آنها جدی است، بعضاً شب ها برای تحقق عهد فکر می کنند، برای خشکاندن حسادت در وجود خود برنامه ریزی می کند، انصاف دارند، آنقدر برای خود احترام قایل هستند که به کسی خیانت نمی کنند، روزانه برای شناخت خود برنامه ریزی می کنند، اگربه جلسه ای دیر برسد اطلاع می دهند و به محض ورود عذرخواهی می کنند ، اطرافیان او از اینکه نقدی را مطرح کنند احساس آرامش و امنیت میکنند، برای نگاه کردن به شبنم روی گلبرگ یک گل، وقت می گذارد، دارای ثبات فکری هستند و به تناسب شرایط و مخاطب، افکار و مواضع خود را تغییر نمی دهد، انسان ها را به خوب و بد تقسیم نمی کند، بلکه ضعف ها و توانایی‌های آنها را درکنارهم می بیند، مخالفان فکری او، اخلاق او را تحسین می کنند، بیشتر با رفتار خود دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند تا گفتار، ظرفیت و شجاعت گفتن این جمله ها را دارند:"افکارفلانی با من بسیار متفاوت است ولی ذاتاً فرد مؤدبی است" ، " افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی تابحال ندیده‌ام که بدگویی و تخریب کند"،" افکار فلانی با من بسیار متفاوت است ولی ندیده‌ام که برای کسب موقعیت بهترشغلی و مالی، چاپلوسی کسی را بکند، بسیار اعتماد به نفس دارد " چون دقیق و حقوقی صحبت می کند" ، "چون نیازی به متهم کردن کسی ندارد" ، "چون یک شغل بیشتر ندارد " ، " چون با درون خود زندگی می کند تا با قضاوت دیگران" ، " چون طولانی در منصبی نمی ماند" ، "نیازی به تزویر ندارد چون حدّ خود برای یک زندگی با تدبیر را می داند" ، " چون افکار و مواضع او ارتباطی به منابع مالی او ندارند " ، "چون نیازهای مالی او مرتبط به حوزۀ سیاست نیست " ، " نیازی به حذف دیگران ندارد چون دایرۀ بازی و زندگی او بسیار وسیع است " ، " انحصاری رفتار نمی کند چون کرۀ زمین را فقط یک نقطه در خلقت می داند، دروغ نمی گوید چون با راستگویی به همۀ منافع معقول خود دست یافته است، مسئله یکِ زندگی او، کار کردن و زحمت کشیدن است، بی نیازی درذات و هویت اوست.