یادداشت ها

دسته: تخصصی
۱۹ دى ۱۳۹۷

قهری Forcible

قهری مسئله ای روانی و روشی اعتراضی برای اعلام مخالفت فرد است که با کندی و یا تغییر عملکرد پیشین افراد محسوس می شود (امرایی و همکاران 2002)

قهر روشی از اعلام مخالفت نسبت به یک مسئله است، روشی برای آرام سازی درون ، که منشاء کنشی و واکنشی مختلفی دارد ، قهری گاه احساسی ، گاه رفتاری و گاه ادراکی است که به شدت و ضعف رابطه طرفین بستگی دارد ، مظاهر آن در مواردی درونی و در مواردی بیرونی است (امرایی و همکاران 2002).

قهر گاه با حرکات چشمی همراه است، گاه با سخن نگفتن و سکوت ، گاه با مخالفت های رفتاری حرکتی همچون کم توجهی یا بی توجهی نسبت به یک مسئله یا فرد یا رویداد ، گاه با تندی و یا کندی عملکرد های فیزیکی و... همراه است .

قهری در برخی موارد واکنشی احساسی است ، در مواردی عملکردی رفتاری دارد و در مواردی سوء تفاهمی و ادراکی است .

عناصر روانی قهری کدامند؟ قهری استرس زا و اضطراب آور است ، قهری موجب افسردگی و سوء رفتار می شود ، قهری باعث هجوم افکار منفی و آن چیزی می شود که ما به آن منفی بافی و خیال بافی گوییم، موجب خشم و تشدید رفتارهای خشمگینانه می شود ، قهری باعث کم حوصلکی ، بی ارزشی و بی اشتهایی می شود ، قهری مدام فرد را انتقام جو بار می آورد ، قهری موجب ترس و هراس می شود.