یادداشت ها

تصاویر بیشتر
دسته: تخصصی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷

احساساتی ها نمایش درمانگر نمی شوند #یادداشت_از_دکتر_مجید_امرایی_مدرس_دراماتراپیست #اگر_احساساتی_هستید_نمایش_درمانگر_خوبی_نمیشوید نهایت #هدف_نمایش_درمانی #برون_ریزی و #تخلیه_ی_هیجانی و آن چیزی است که ما به آن حل مسئله میگوییم در این رابطه نمایش درمانگر خوب فردی است که در مواجهه با مسائل مراجعان احساساتی نمیشود و همواره می داند که درمانگر است و باید با تسلط بر مسائل مراجعان به دنبال راهکار حل مسئله یا مواجهه با مسئله باشد #زیرا_در_پس_این_بیان_مسئله_است_که_فرد_به_راهکار_درمانی_میرسد. برای رسیدن به این جایگاه باید با واژه های جادویی چون( #میفهمم ) و ( #متوجه_ام) و( #درک_میکنم) مانوس شد #احساساتی_ها_همواره_در_سراشیبی_لغزش_اند به همین جهت درمانگران خوبی نیستند #کسی_که_هر_آن_امکان_لغزش_دارد_نمایش_درمانگر_موفقی_نخواهد_شد #در_نمایش_درمانی_مهمترین_همدلی_توجه_به_عدالت_رفتاری_با_مراجعان_است . #همیشه_آنکه_زودتر_به_شما_رجوع_کرده_محق_نیست #مراجعان_گاه_به_دلیل_عدم_شناخت_تنها_دیگران_را_مقصر_میدانند #در_بحران_رابطه_همیشه_تنها_یک_سوی_مسئله_مقصر_نیست #در_پایین_ترین_سطح_تیرگی_روابط_دو_طرفه_هر_دو_سو_سهیم_هستند_A_و_B #dr_majid_amraei #Drama_center_Therapy_of_iran #drama_therapy #psychodrama #Dramatherapyiran #dramatherapy