اخبار

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

Join the "Drama Therapy" Center in Iran. - The title of "drama therapy " and "Game Therapy" courses: (1) Comprehensive scientific, practical and general education (specially for students and those who are currently studying or working in rehabilitation activities). 2) Therapeutic and rehabilitation education: (specially for clients and people who come to the center to address their problems). 3) General tutorials for enthusiasts: (People who love this for any reason. Parents' example, for appropriate communication with children, ...) 4) Specialized Courses: Specialized Private Education Applicants - These courses are the most complete courses and include all the headings defined and defined in three levels and are developed according to the level of education of the applicant and the audience (elementary / secondary / supplementary). ) Register courses by the tenth of any month. Contact phone number 02122844590.

/////////////////////////////////////////////

به مرکز(آموزشی)"drama تراپی" ایران بپیوندید.

- عنوان دوره های آموزشی "نمایش درمانی" و "بازی درمانی" :

1) آموزش های فشرده علمی ،کاربردی و عمومی : (ویژه دانشجویان و افرادی که در حال حاضر یا مشغول تحصیل هستند یا شاغل درفعالیت های توانبخشی هستند ).

2) آموزش های درمانی و توانبخشی:(ویژه مددجویان و افرادی که برای رفع مسائل شان به مرکز مراجعه نموده اند) .

3) آموزش های عمومی ویژه علاقه مندان :( افرادی که به هر دلیلی این کار را دوست دارند مثال والدین جهت ارتباط مناسب با فرزندان و...)

4) دوره های تخصصی : ویژه متقاضیان آموزش خصوصی - این دوره ها کاملترین دوره ها و شامل تمامی سرفصل های تعریف شده است و در سه سطح تعریف می شود و بنا بر سطح تحصیلات فرد متقاضی و گروه مخاطبان تدوین میشود(مقدماتی / متوسطه /تکمیلی) .

ثبت نام دوره ها تا دهم هر ماه تلفن تماس 02122844590