اخبار

۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷

دومین سمینار علمی نمایش درمانی ( دراماتراپی) با دبیری دکتر مجید امرایی 19 اردیبهشت ماه در تئاتر شهر تهران برپا می شود

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B2%DB%B8.%DB%B1%DB%B9.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B2%DB%B8.%DB%B4%DB%B2.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B2%DB%B9.%DB%B0%DB%B8.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B2%DB%B9.%DB%B3%DB%B7.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B2%DB%B9.%DB%B5%DB%B9.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B3%DB%B0.%DB%B2%DB%B1.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B3%DB%B0.%DB%B4%DB%B8.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B3%DB%B1.%DB%B0%DB%B8.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B3%DB%B1.%DB%B3%DB%B0.png

http://www.farhonar.ir/files/news/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B8%20%DB%B1%DB%B0.%DB%B3%DB%B1.%DB%B5%DB%B5.png