اخبار

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

هنر درمانی دیجیتالی (Digital art therapy)

{هنر درمانی نوعی از درمان کمکی و غیر دارویی به مدد تکنیک های توانبخشی و بازتوانی و روش های هنری با هدف تغییر معنی دار در کلائم بالینی مددجویان است} (امرایی و همکاران 2002) در این شیوه ی درمان کمکی هدف رفع عارضه و یا ایجاد توانایی های تازه در فرد مددجو است و تولید هنری در درجه چندم اهمیت است ، درمانگر هنری فردی است که از تئوری ها و روش های درمان هنری مطلع است و تجربه کار عملی دارد و با تئوری های درمانی و هنری هم آشنا است .

اما "هنر درمانی دیجیتالی"(Digital Art Therapy) نوع جدیدی از درمان هنری است که به واسطه دنیای دیجیتال و بطور غیر حضوری قابلیت اجرا به خود می گیرد، در هنر درمانی دیجیتالی آگاهی از زبان دیجیتال برای درمانگر و مددجو امری حیاتی است ، زبان ارتباطی هنر درمانی دیجیتالی ادبیات اینترنتی است، "تصویر"، "عمل و حرکت" و" ادبیات" زبان ارتباطی هنردرمانی دیجیتالی است (امرایی و همکاران 2020).

{هنر درمانی دیجیتالی به نوعی از درمان واسطه محور گفته می شود که با بهر گیری از ظرفیت های دنیای مجازی و اینترنت به صورت غیر حضوری و توسط درمانگران ماهر قابلیت اجرا به خود می گیرد(امرایی و همکاران 20 20).

در هنر درمانی دیجیتالی درمانگر عملکرد ها را به واسطه اینترنت و به طورغیر حضوری به اشتراک گذاشته و نتایج را با محوریت تغییر علائم بیماری ارزیابی می کند.

ابزار ارتباطی هنر درمانی دیجیتالی علاوه بر علم هنر درمانی آشنایی با دنیای دیجیتال است به این معنی که هر دو ( درمانگر و درمانجو) با شیوه های ارتباط دیجیتالی آشنایی داشته باشند ، آگاهی از زبان ارتباطی دیجیتال عنصر مهم تعامل دو سویه است( امرایی و همکاران 2020).