تکنیک های آموزشی

۱۹ آبان ۱۳۹۷


"توانمندسازی" به کمک "نمایش درمانی" فرایندی است پیوسته که بر اساس آن سالمندان یک جامعه از نوعی "خود اعتمادی" برخوردار شده و قادر به " ارزیابی درست" و "شناخت واقعی حضور موثر خویش" هستند و از توانایی ها و قابلیت های خود در "قالبی بازی محور" برای رسیدن به اهداف شان استفاده می کنند (amraei و همکاران 2002) .
به نظر میرسد سال‌خوردگی جمعیت در کشور ایران و هزینه‌های رو به افزایش بهداشت و درمان مسئله مهمی است که برنامه ریزان حوزه سلامت باید دقت بیشتری درآن داشته باشند(amraei و همکاران 2002).