تکنیک های آموزشی

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

Digital art therapy is a "combination therapy" in which the therapist, music, effects, color, combination of images (collage) of action, movement and communication words take on special functions. The purpose of combining these arts is to maintain or restore the mental balance of the clients (Amraei and all. 20 20).

-----------------------------------------------------------------------------

هنر درمانی دیجیتالی "درمانی ترکیبی" است که در آن درمانگر، موسیقی ، افکت ، رنگ ، ترکیب تصاویر(کولاژ) عمل ، حرکت و کلام ارتباطی کارکرد های ویژه ای به خود می گیرند که هدف از ترکیب آنها حفظ یا بازگرداندن تعادل روحی و روانی مددجویان است(امرایی و همکاران 20 20)