تکنیک های آموزشی

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

{Art therapy is a type of adjuvant and non-pharmacological treatment with the help of rehabilitation techniques and artistic methods with the aim of significantly changing the psychological and clinical symptoms of the clients ”(Drama Therapy Center of Iran2002).
{"Digital art therapy" is a kind of intermediate therapy, which is implemented "non-face-to-face" with the help of "the art of skilled therapists" by taking advantage of the capacities of the virtual world and the Internet. (Drama Therapy Center of Iran 2020)
In this type of art therapy, performance occurs through the Internet and in a "non-face-to-face" way. The communication tool of digital art therapy is "Familiarity with the Digital World", which means that Be aware that digital communication is an important element of two-way interaction.

When necessary, this connection can also be made by a third party, and it is not necessary for the third party to be familiar with "art therapy", but knowing the digital language is important and vital for him.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{هنر درمانی نوعی درمان کمکی و غیر دارویی با کمک تکنیک های توانبخشی و روش های هنری با هدف تغییر چشمگیر علائم روانشناختی و بالینی مشتری است. »(انجمن دراماتراپی ایران 2002).


"هنر درمانی دیجیتال" نوعی درمان واسطه ای است که با بهره گیری از ظرفیت های دنیای مجازی و اینترنت ، به کمک "هنر درمانگران ماهر" انجام می شود. (انجمن دراماتراپی ایران 2020)


در این نوع هنر درمانی ، عملکرد از طریق اینترنت و به روش "غیر چهره به چهره" اتفاق می افتد. ابزار ارتباطی هنر درمانی دیجیتال "آشنایی با دنیای دیجیتال" است ، بدین معنی که توجه داشته باشید که ارتباط دیجیتال عنصر مهمی از تعامل دو طرفه است.


در صورت لزوم ، این ارتباط می تواند توسط شخص ثالث نیز برقرار شود و لازم نیست شخص ثالث با "هنر درمانی" آشنا باشد ، اما دانستن زبان دیجیتال برای او مهم و حیاتی است.