تکنیک های آموزشی

۲۴ تير ۱۳۹۸

گفت و گو / مراحل مناسب حل اختلاف میان دو شریک عاطفی :

- باید بدانید که در ابتدا محل و زمان گفت و گو مهم است، بعد هر دو آرام باشید ، نکته دیگر توجه به این مسئله است که خسته نباشید، نکته بعدی این است که گفت و گو در حضور بچه ها و دیگر اعضای خانواده نباشد و نکته مهم دیگر توجه به این مسئله است که کاری به مسائل خصوصی هم نداشته باشید و گذشته را شخم نزنید و ...

- پیش از طرح موضوع ، ابتدا عین موضوع را روی کاغذ نوشته و سهم خود را در پیشامد مربوطه مشخص کنید ، نوشتن ماجرا باعث آرامش روانی می شود و به فرد کمک می کند، موضوع را بهتر بشناسد.

- پیش از صحبت کردن، سعی کنید خود را به جای دیگری (طرف مقابل) قرار دهید.

- پیش از صحبت کردن با شریک عاطفی تان ، هرگز موضوع را با دیگران مطرح نکنید، زیرا یا وارونه شده و یا شاخ و برگ می گیرد.

- در ابتدا تأکید کنید که مقصود از طرح موضوع اختلاف، رسیدن به تفاهم و رفع مشکل است.

- تأکید کنید شاید اصل ماجرا، یک سوء تفاهم باشد و قصد دارید آن را رفع کنید.

- سعی کنید از نکات مثبت کارهای اخیر او و یا آنچه از او پسندیده اید، ذکر کنید تا فضا صمیمی تر گردد.

- لحن دوستانه و مهربانانه داشته باشید و سعی کنید در طول گفت و گو به هیچ وجه خشمگین نشوید و بر رفتار خود مسلط باشید.

- تأکید کنید ممکن است مقصر ماجرا خودتان باشید و تقصیرهای خود را نیز بر زبان بیاورید تا او به اشتباهاتش پی ببرد.

- سعی کنید از کنایه، زخم زبان، تحقیر و تمسخر استفاده نکنید. گفت و گوی خوب، صحبتی بدون تهدید، ترس، وحشت و... است .

- مقایسه نکردن همسر (طرف مقابل)، با دیگران و ذکر نکردن مزیت دیگران، مقایسه رفتار خوب با رفتار نامناسب او انجام شود یعنی مقایسه بین رفتارهای مثبت و منفی خود شخص باشد و نه رفتارهای او با دیگران.

- از دلخوری ها و رنجش های کوچک شروع کنید و از گذشته دور، یاد نکنید.

- به زمان حال و همین مکان توجه کنید (اینجا و اکنون) ، فراموش نکنید در فرایند دراما تراپی در اکنون و حال بودن نکته بسیار مهمی است که در خلق موقعیت های نمایشی بسیار موثر است و گردانندگان کارگاه دراماتراپی باید به آن توجه خاص داشته باشند . درک مشترک زمانی به وجود خواهد آمد که انسان به" نسبی بودن خود" باور داشته باشد و سپس ویژگی های پایه ای زنانه و مردانه را بشناسد، در پس این نسبیت گرایی "مسئولیت پذیری"، "خطاپوش" و"بخشندگی"و بسیاری دیگر از خصلت های انسانی که نیاز درک مشترک برای تقلیل تضاد های رابطه ای است مجال ظهور و بروز می یابد .