تکنیک های آموزشی

۰۳ دى ۱۳۹۶

"رقص" / برون ریزی حرکتی

رقص یک برون ریزی "حرکتی"(Exterior Motion)، "احساسی "، " بازی محور" و" گروهی" است که موجب تخلیه روانی می شود.
در این تعریف"برون ریزی حرکتی " عبارت است از کنشی انسانی متفاوت و تاثیرگذار که گاه همراه با ساز و "ملودی" و گاه بدون ساز و با " ریتم درونی" خود کنشگر اجرا می شود.
این عمل نمایشی و صمیمانه به سادگی و با کمترین ابزار قادر است بیشترین تاثیر هیجانی را بر کنشگر و مشاهده گران خود بگذارد، هدف اصلی "تخلیه هیجانی" و رسیدن به آرامش است( majid amraei 1379).