اخبار

۲۳ دى ۱۳۹۷

دوستی چیست؟

دوستی رابطه ای مهر آمیز و همیارانه است (امرایی و همکاران2002) دوستی گاه عمیق و طولانی مدت است و گاه کوتاه مدت ، گاه آغاز دوستی با یک تایید کوچک شروع می شود و گاه همفکری در یک مسئله و یا همیاری در پیشبرد یک فرایند موجب دوستی و مودت انسان ها می شود .

دوستی ها در مواردی چنان عمیق است که دو طرف رابطه برای هم ایثار و از خود گذشتگی می کنند و این ایثار در مواقعی تا سرحد جان هم پیش می رود .

برخی دوستی ها ظاهری و برخی دوستی ها از سر منفعت طلبی است که این دو در زمره دوستی های سودجویانه یا سوداگرانه تعریف می شوند که معیار سنجش منفعتی است که در رابطه بین دو نفر مد نظر است و عمدتا در جوامع مادی این نوع رابطه به اصطلاح دوستانه وجود دارد هر چند در تعریف ما این دوستی نیست.

دوستی ها گاه صنفی است ، گاه به دلیل وحدت رویه در یک فرایند سازمانی است و گاه به جهت نظم گروهی به وجود می آید. دوستی از منظر روانشناختی نوعی از تایید خود است که آن را از دیگران طلب می کنیم( امرایی و همکاران 2002) ، دوستی یک نیار است ، نیاز به زندگی گروهی و جمعی ، احساس خواستن است، فرار از تنهایی و انزواست ، یک نوع تکامل است ، دوستی حس لذت متقابل است.