مجله تیاتر

۱۴ دى ۱۳۹۴

نمایش درمانی روشی موثر در اصلاح رفتارها

Drama therapy is an effective way of modifying behavior

مجید امرایی : نمایش درمانگر ، نویسنده و استاد دانشگاه

Majid Amraei: drama therapist, author and professor at the University

نمایش درمانی شاخه ای از هنر درمانی است، شیوه ای از درمان کمکی و غیر دارویی که با ایجاد بسترهای مناسب برای شرکت کنندگان و حضور آنها در فرایندی بازی محور میکوشد تا شرایط بروز و ظهور شخصیت واقعی شان را در قالبی بداهه و خلاقانه مهیا سازد تا در نهایت موجب رفع مسائل روحی ، روانی و رفتاری آنها شود (امرایی 1379) .

در این روش درمانی فرد در محیطی آرام به بیان مسائلی می پردازد که موجب نگرانی اوست، تا به مدد گروه راهکارهای جدیدی را برای رفع مشکلات خود بیابد، در نمایش درمانی مراجعان در فضایی به دور از هر تشویش ذهنی، داستان زندگی خود را مطرح می سازند تا پس از تعیین اهداف درمانی، راهکارهای رفع مشکلات توسط درمانگران ارزیابی شود، ابراز احساسات تا رسیدن به تطهیر و رفع مسئله از اهداف مهم نمایش درمانی است (امرایی 1389) ........ادامه دارد........» دانلود فایل