مجله تیاتر

۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۰

دراماتراپی و رفتار سازمانی

نوشته : دکتر مجید امرایی( دراماتراپیست و استاد دانشگاه ، عضو بنیانگذار اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh)

Drama therapy and organizational behavior

Dr. Majid Amraei» دانلود فایل