مجله تیاتر

۱۴ شهريور ۱۴۰۰

اثربخشی سایکودرام بر تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان لیلا مترقب جعفرپور ، بیوک تاجری* ، جواد خلعتبری ، مجید امرایی استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران : btajeri@yahoo.com چکیده: (۹۲ مشاهده) مقدمه و هدف: سرطان پستان یکی از شایعترین انواع سرطان در زنان است و مبتلایان به آن دارای مشکلاتی در زمینه بهزیستی ذهنی، تنظیم هیجانی و تصویر بدنی هستند. با توجه به لزوم مداخله برای بهبود ویژگیهای زنان مبتلا به سرطان پستان و پژوهش های اندک درباره اثربخشی سایکودرام، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی سایکودرام بر تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران در سال 1398بودند. تعداد 30نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه مساوی آزمون و کنترل (هر گروه 15نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون 10جلسه 90دقیقه ای به روش سایکودرام آموزش دید و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. دادهها با کمک پرسشنامه های تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی جمع آوری شد.
یافته ها: گروههای آزمون و کنترل از نظر سن، تحصیلات، تأهل و تعداد فرزند همسان بودند (P> 0.05)همچنین، گروهها در مرحله پیش آزمون از نظر تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی تفاوت معنیداری نداشتند (P> 0.05) اما در مراحل پس آزمون و پیگیری از نظر هر سه متغیر تفاوت معنی داری ثبت شد(P <0.001)علاوه بر آن، روش سایکودرام باعث بهبود تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی در زنان مبتلا به سرطان پستان شد و نتایج درمان در مرحله پیگیری نیز باقی ماند(P <0.001).
نتیجه گیری: نتایج نشاندهنده اثربخشی سایکودرام بر بهبود تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی و تداوم اثربخشی آن بود. بنابراین، درمانگران و متخصصان سلامت میتوانند از روش سایکودرام در کنار سایر روشهای درمانی برای بهبود ویژگیهای مبتلایان به سرطان پستان بهویژه بهبود تصویر بدنی، تنظیم هیجانی و بهزیستی ذهنی استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: بهزیستی ذهنی، تصویر بدنی، تنظیم هیجانی، سایکودرام، سرطان پستان

» دانلود فایل