تکنیک های آموزشی


مجید امرایی ( دراما تراپیست و عضو انستیتو بین المللی هنر درمانی پاریس)

الف) در هر شرایطی چرا فرزندتان را مهم تر از هرچیزی می دانید ؟ اینکه شما تامین خواسته های فرزندتان را بر همه چیز مقدم بدارید، به او می فهماند که از همه مهم تر است و دنیا حول محور او گردش می کند، این باعث می شود که او نتواند به خواست ها و نیازهای دیگران توجهی کند، کودکان باید مفهوم دریافت خدمت یا محبت در برابر انجام کاری برای دیگران را درک کنند، وقتی مدام دیگران به آنها خدمت می کنند و آنها برای کسی کاری انجام نمی دهند، دچار کمبود شخصیتی خواهند شد .

ب) چرا به رفتارهای خوب کودک تان بی توجه هستید ؟ بسیاری از پدرها و مادرها از رفتارهای خوب و درست فرزندان شان تمجید نکرده و تنها رفتارهای زشت را نکوهش می کنند، ولی باید بدانید اگر به عنوان والد این رویه را در پیش گیرید، کودک تان دچار مسئله تشخیصی بین خوب و بد می شود و در نخواهد یافت که کدام رفتارش مثبت و قابل ستایش بوده است و کدام رفتارش نادرست و قابل تنبیه پس حق دارد که نتواند رفتار های مثبت خود را تقویت کند.

ج) چرا به رفتارهای منفی به گونه تصادفی پاداش می دهید ؟ به گفته کارشناسان بسیاری از والدین اشتباه می کنند و نه تنها رفتار درست را ستایش نمی کنند بلکه به رفتار منفی پاداش هم می دهند، بسیار ساده است اگر شما تنها وقتی او گریه و جیغ و فریاد می کند و بهانه می گیرد به او توجه کنید ، کودک تان درخواهد یافت که این رفتارها ابزار بسیار خوبی برای جلب توجه است و مرتب این کار را تکرار می کند......ادامه دارد