تکنیک های آموزشی


" تئاتر کاربردی " چیست ؟ تئاتر کاربردی به طیف وسیعی از شیوه های اجرایی " هنرهای نمایشی" اطلاق می شود که با هدف ارائه راهکارهای مناسب برای " حل مسئله " یا " رو به رو شدن با مسائل انسانی" اجرا می شوند (amraei 1379)
What is "Applied Theater"? Applied theater refers to a range of executive practices of "performing arts" that are intended to provide appropriate solutions for "problem solving" or "facing human problems" (amraei 2000)